Viborg historie


Anna Mathilde Hansen


Folkeskolelærerinde i Vinkel, medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse f. 1888-01-05 d. 1972 Historien om Anna Mathilde Hansen er på én gang historien om en lokal ildsjæl samt en historie om udviklingen i dansk skolehistorie. Anna Mathilde Hansen var ud af en søskendeflok på fem, og født på faderens købmandsgård i Herning. Faderens forretning gik imidlertid fallit, og familien blev i stedet forpagtere af først Riis Kro, og siden Signesminde Kro. To år efter overtagelsen af Signesminde kro døde Anna Mathildes far, og moderen måtte nu overtage arbejdet. Anna Mathilde Hansen var en meget aktiv pige. Hun tog en række kurser i så forskellige kategorier som f.eks. svømning og kjolesyning, og blev også uddannet. I 1913 påbegyndte Anna Mathilde uddannelsen som forskolelærer på Th. Langs Skole i Silkeborg. I 1915, da hun afsluttede sin forskolelæreruddannelse, tog hun tillige organisteksamen. Ud over uddannelserne havde hun også overskud til at deltage i organisationsarbejde. Forskolen var en billig løsning for landkommunerne, og gav de mindre børn mulighed for at gå i skole tæt på hjemmet. Forskolelærerindernes vilkår adskilte sig bl.a. fra folkeskolelærernes ved at lønnen var lavere, samt at forskolelærerinderne kun måtte undervise de mindste klasser, og ansættelsen skete i landsbyskolerne, hvorimod købstadsskolerne var lukket land. Det var kun kvinder, der bestred forskolehvervet – måske fordi de små børn således kunne føle sig trygge ved den moderlige omsorg. Disse vilkår, og forsøget på at bedre dem, kom til at spille en væsentlig rolle i Anne Mathilde Hansens liv, og hendes indsats på dette område gjorde hende kendt i bredere kredse. Efter endt uddannelse i 1915 fik Anna Mathilde ansættelse som forskolelærerinde ved skolen i Hjerk, som ligger nord for Skive. I 1920 afhændede hendes mor Signesminde Kro, og flyttede ind hos Anna Mathilde. De ville begge gerne til Viborgegnen, og dette lykkedes i 1925, da Anna Mathilde blev forskolelærerinde ved Vinkel Skole. Her skulle hun blive i knap 30 år, indtil hun lod sig pensionere i februar 1954. I Vinkel engagerede Anna Mathilde sig også i det lokale foreningsarbejde. Ved siden af om vinteren at drive aftenskole blev hun snart leder af håndbold og gymnastik i Vinkel, ligesom hun kom ind i amtsbestyrelsen for De danske Gymnastikforeninger. I en række år var hun herudover bl.a. også medlem af menighedsrådet og formand for børneværnet, ligesom hun deltog i forskellige uddannelsesmæssige udvalg – hun var bl.a. forskolelærerindernes repræsentant i undervisningsministeriets seminariekommission, som arbejdede i årene 1948-1951. Uden for sin egen skolekreds gjorde hun sig særlig bemærket gennem sit arbejde i Danmarks Lærerforening. I 1927 blev hun bestyrelsesmedlem i foreningens 77. kreds, og i 1932 kom hun som den ene af tre forskolelærerinder ind i hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening, hvor hun sad til og med 1955. Her kæmpede hun for dels overhovedet at bevare forskoleinstitutionen og dels at forbedre vilkårene for forskolelærerinderne. Hun nedskrev fire punkter, som hun ville kæmpe for at få gennemført. Folkeskolelærerinderne måtte yde deres bedste, for hovedbestyrelsens øvrige medlemmer ønskede forskolen ophævet hurtigst muligt. Det første punkt Anna Mathilde søgte gennemført lykkedes umiddelbart. Hun mente ikke at de allermindste børn burde modtage undervisning i mere end fire timer dagligt, og i forbindelse med Skoleloven 1937 blev dette krav enstemmigt vedtaget. De næste punkter fik hun dog sværere ved at se opfyldt. Hendes andet krav var bedre løn for forskolelærerinderne. Lønnen blev da også hævet, men slutlønnen lå endnu langt under de øvrige lærerkræfters. Anna Mathilde ønskede også at forskolelærerinderne fik adgang til statens kursus. Det lykkedes hende at skaffe adgang til håndarbejdskurser og manglen på gymnastik- og skolekøkkenlærerinder åbnede også op for kurser. Lærerhøjskolen blev dog først åben for Forskolelærerinder i 1950. Som tidligere nævnt havde forskolelærerinderne ikke mulighed for at blive ansat ved skoler i købstæderne, og dette sidste af de fire ønsker blev først nået i 1954 efter lang tids kamp. Det var i øvrigt dette år at Anna Mathilde Hansen indledte sin pensionisttilværelse. Samme år – 1954 – blev uddannelsen til forskolelærerinde forlænget til at vare to og et halvt år. Men det var begyndelsen på enden for forskolelærerinderne. Læreruddannelsesloven i 1966 afskaffede nemlig begrebet. Som tidligere nævnt gjorde Anna Mathilde også udenfor skolevæsenet en stor indsats. I 1940 begyndte hun at passe Vinkel sognebibliotek. Dette arbejde fortsatte hun længe efter sin afsked med skolen, og hun slap derfor først tøjlerne på biblioteket i 1964. Anne Mathilde blev boende i Vinkel indtil sine sidste tre år, som hun tilbragte på et hvilehjem i Fårvang, hvor hun hver morgen gjorde brug af sin organistuddannelse, og spillede til andagten. Anna Mathilde Hansen blev udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen d. 7. juli 1954. Kilder: Anna Mathilde Hansens selvbiografi, Vinkel, 24. oktober 1956. Viborg Stifts Folkeblad 24. januar 1972 www.DenStoreDanske.dk http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=78575Oprettet af: dan den 2010-11-09
Opdateret af: dan den 2010-11-09
Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer