Viborg historie

Tema: VIBORG - Besat og befriet 1940-1945

TYSKERE I VIBORG UNDER BESÆTTELSEN

7.-9. klasse Tyske soldater i Viborg under besættelsen.

Gå til næste Tilbage til oversigt
Opgaver

TYSKE SOLDATER PÅ MARCH GENNEM VIBORG

Tyske soldater marcherer gennem Sct. Mathias Gade. Soldaterne har sandsynligvis været på øvelse på Klostermarken. Fotoet er fra foråret i 1942.

TYSK VAGTHOLD

Tyske soldater foran Asanigården (idag: posthuset på Morvillesvej), der var tysk kaserne under besættelsen.

TYSK SOLDAT OM AT VÆRE I VIBORG UNDER BESÆTTELSEN

Sådan husker husker tysk soldat Viborg under krigen

En daværende tysk officer fortæller om tiden i Viborg under besættelsen. Han var løjtnant og dansktalende tolk.

Løjtnanten ledsagede under turen op gennem Jylland general Wittke, der hele tiden befandt sig blandt de forreste enheder. Og efter en sidste træfning i Haderslev fortsatte man - med et sidste stop i Nørre Snede - uhindret frem til Viborg, hvortil generalen ankom kl. godt 13, ca. en halv time efter de første styrkers ankomst. Forrest var kørt nogle motorcyklepatruljer, derefter fulgte et mindre antal vejgående panservogne og umiddelbart efter begyndte andre transportkøretøjer at følge. Dele af staben fulgte ligeledes efter i forskellige køretøjer. Første mål for staben var Preislers Hotel, hvor generalen straks tog ophold, mens mange af divisionens køretøjer parkeredes i nærheden. Blandt de første opgaver som blev tildelt løjtnanten som tolk denne eftermiddag var at medvirke ved en forhandling mellem nogle tyske stabsofficerer og danske officerer i Jyske divisions stab i Generalkommandobygningen. Det var rent praktiske ting, der blev forhandlet om i første omgang, samtidig med at man forberedte sig på, at general Wittke i eftermiddagens forløb ville indfinde sig hos general Essemann. Dagen efter offentliggjordes i aviserne, på såvel dansk som tysk, en meddelelse om, at der var indført hilsepligt mellem danske og tyske soldater og befalingsmænd.

Ikke tag over hovedet til alle.

Andre tyske officerer, ligeledes ledsaget af dansktalende tolke, forhandlede samtidig med de kommunale myndigheder om indkvartering af de meget store styrker, som i besættelsens første tid blev garnisoneret her. Der var tale om styrker fra såvel division som brigade. Kommunens skoler, Asanigården, Katedralskolen og flere andre bygninger og forsamlingslokaler blev stillet til rådighed. Ligeledes blev Kuranstaltens Afd. B i Hald Ege brugt til indkvartering for styrker fra 11. skyttebrigade. Men alligevel lykkedes det ikke at få tag over hovedet til alle - mellem 4000-5000 mand, som i første omgang blev placeret i Viborg. Derfor blev også privat indkvartering taget i anvendelse i de første døgn, ligesom mange soldater overnattede i køretøjer, som var parkeret på byens torve og pladser, hvor også feltkøkkener var opstillet.

Skildvagter ved Preislers.

Officererne blev hovedsagelig indkvarteret på byens hoteller, og generalen tog som førnævnt ophold på Preislers Hotel. Som følge deraf blev to skildvagter placeret ved indgangen. Brigadechefen tog ophold på hotel Phønix, men da han 'kun' var oberst, var en enkelt skildvagt ved dette hotel tilstrækkelig. Selve divisionsstabens kontorer blev i løbet af eftermiddagen og aftenen etablerede i Arbejdernes Forsamlingsbygning, Viborg-Hallen. Meget praktisk - lige ved siden af den danske divisionsstab.

Usømmelighed.

I de følgende dage blev der forhandlet med mange forskellige danske myndigheder. Der blev bl.a. forhandlet med politiet, men et udgangsforbud i tiden fra kl. 23 aften til kl. 6 morgen og et forbud mod dans og varieté udstedt af politimesteren, Vilh. Lund, i Viborg, blev udelukkende til på dansk foranledning, og var nok delvis en følge af den stærke fraternisering, som fandt sted mellem mange helt unge piger og de tyske soldater. Fra de kirkelige myndigheder ved stiftsprovst Karl Noring, blev der klaget over, at usømmelig adfærd mellem tyske soldater og danske piger fandt sted på kirkegården, der tilsyneladende var et fredet område, hvor man ikke blev forstyrret, særlig ikke efter mørkets frembrud. Denne henvendelse resulterede i, at det blev indskærpet de tyske soldater at holde sig fra kirkegården. Det af politimesteren udstedte udgangsforbud i nattetimerne ophævedes den 16. april, og forbudet mod dans, varieté m.v. bortfaldt den 21. april.

Kontakt med Viborgenserne.

Som følge af løjtnantens opgaver som tolk og dansktalende forhandler, kom han i kontakt med et meget stort antal viborgensere i besættelsens første tid. Det er hans opfattelse, at man fra de civile myndigheders side blev mødt med en tilsyneladende reel imødekommenhed, medens der fra dansk militær side - ganske naturligt - var en mere reserveret og kølig holdning. Men det er også hans opfattelse, at allerede efter en halv snes dages forløb, var det som om, at de civile myndighedspersoner indtog den samme holdning som de militære, dvs. nok forhandlingsvenlige og korrekte, men mere reserverede.

Udgivet i: Uddrag fra Viborg Stifts Folkeblad, 05.04.1980

TYSK KASERNE PÅ ASANIGÅRDEN

Den tyske kaserne på Asanigården lå, hvor posthuset idag ligger på Morvillesvej.
Hagekorsflaget vajer ved siden af skilderhuset.Oprettet af: Ukendt den 2004-11-02
Opdateret af: Ukendt den 2004-12-16
Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer