Viborg historie

Tema: VIBORG - Besat og befriet 1940-1945

HVERDAGSLIV UNDER BESÆTTELSEN I VIBORG

7.-9. klasse Beskyttelsesrum i tilfælde af at der blev kastet bomber over Viborg.

Gå til næste Tilbage til oversigt
Opgaver

TILFLUGTSRUM UNDER BESÆTTELSEN

De offentlige Tilflugtsrum.

Fortegnelse over de Ejendomme, i hvis Kældre der er indrettet Tilflugtsrum for de Mennesker, der under et eventuelt Luftangreb befinder sig paa Gaden.

Vi omtalte igaar, at Stadsingeniør Ehlert og hans Medhjælpere efter Henstilling fra Luftværnschefen, Politimester Lund, var i Gang med at indrette de offentlige Tilflugtsrum og foretage de nødvendige Afstivninger og Installationer af sanitære og belysningsmæssig Art.

Vi bringer neden for en Fortegnelse over de Ejendomme, der er udpeget til at være offentlige Tilflugtsrum, og vi anbefaler, at man klipper denne Liste ud og gaar med den paa sig, for i paakommende Tilfælde at kunne søge til Tilflugtsrummene saa hurtigt som muligt. Ejendommene vil iøvrigt blive tydeligt afmærkede med Skilte. I Løbet af denne Uge venter man at blive helt færdige med Indretningen af Rummene, men paa nuværende Tidspunkt er Afstivning foretaget, saaledes at de under et eventuelt Luftangreb kan bruges, men man har fra Politiets Side ment det rigtigst, at Befolkningen allerede paa nuværende Tidspunkt fik Besked om Tilflugtsrummenes Beliggenhed.

Privatbanken 80 Personer
Sparekassen 150
Domkirken (Krypten) 150
Sct. Mathiasgade 37 30
Sct. Mathiasgade 64 25
Sct. Mathiasgade 70 50
Sct. Mathiasgade 72 50
Vestergade 5 50
Vestergade 16 50
Vestergade 20 50
Gravene 10 30
Gravene 9-11 50
Gravene 22 25
Sct. Mogensgade 52 40
Sct. Mogensgade 53 40
St. Sct. Hansgade 8 50
St. Sct. Hansgade 11 100
St. Sct. Hansgade 5 30
Paa Jernbanestationen 150 Personer

Udgivet i: ukendt.

TILFLUGTSRUM I VIBORG UNDER BESÆTTELSEN

Der skal være Tilflugtsrum.

Reglerne for denne Nødforholdsregels Praktisering i Viborg.

I de allerfleste Ejendomme i Byen skal der indrettes Tilflugtsrum, dvs. Rum, hvor Beboerne i Ejendommen og andre, der opholder sig i den, kan søge Skjul i Tilfælde af Luftalarm. Det paahviler Ejerne som en Pligt at indrette disse Rum, og naar de er i Orden, skal der ske Anmeldelse til Politiet. Vi har spurgt Politifuldmægtig, Frk. Jacobsen om, hvorvidt der er fastsat en Frist for Indrettelsen af disse Tilflugtsrum. Det er der ikke egentlig, lyder Svaret, men det skal gøres snarest. Der skal også indrettes offentlige Tilflugtsrum, og først naar disse er færdige, vil vi forlange, at andre Tilflugtsrum skal være i Orden.

Hvor mange offentlige Tilflugtsrum bliver der? Der kommer godt en Snes Stykker rundt om i Byen. Ialt skulde de kunne rumme 1200-1500 Mennesker.

Og hvem er disse offentlige Tilflugtsrum beregnet til? Til Folk, som i det Øjeblik, hvor der bliver slaaet Luftalarm, ikke er hjemme eller paa en Plads, hvor der ikke er indrettet særligt Tilflugtsrum for dem. Tilflugtsrummene placeres væsentlig de Steder i Byen, hvor der er størst Strøm af Mennesker Dagen rundt.

Ikke alle private har Pligt til at indrette Tilflugtsrum? Nej, men det skal ske i Ejendomme, hvor der bor mere end to Familier. Vi har her paa Politikontoret haft Besøg af Folk, der boede ene Familie i et Hus, og som ønskede at anmelde Tilflugtsrum. Det er der ikke Pligt til, men noget andet er, at det er fornuftigt i alle Tilfælde at indrette sig med et Tilflugtsrum i Kælderen.

Kan man vælge et vilkaarligt Rum i Kælderen? Det kan man godt, men man skal naturligvis vælge det bedst egnede. Og derved forstaas? Et Rum midt i Kælderen vil altid være bedst. Tilflugtsrummet skal helst ligge i saa dyb en Kælder, at det er helt under Jorden. Er det ikke Tilfældet, maa man sørge for at dække eventuelle Vinduer til med Sandsække. Et Kælderrum i Forbindelse med et andet, der kan fungere som forstue, er ogsaa særlig godt egnet til Formaalet, ligesom et Kælderrum med Nødudgang er at foretrække.

Hvis nu alle Kælderrum er optaget af Materialer, som man meget daarligt kan faa Plads til andet Sted? Saa maa man rydde et Rum alligevel.

I andre Byer gives der Tilladelse til Opførelse af midlertidige Skure paa Ejendommens Grund til Erstatning for tømte Kælderrum. Vil man gøre noget lignende her? Der foreligger ikke noget om det endnu. Foreløbig vil vi se Vanskelighederne, før vi tager Bestemmelse om en saadan Dispensation. Endnu har der ikke været Grund til at give saadanne Tilladelse, men skulde det blive nødvendigt, vil vi tage Spørgsmålet op til Undersøgelse.

Udgivet i: Uddrag fra Viborg Stifts Folkeblad, 18.04.1940

EVAKUERING UNDER BESÆTTELSEN

Efter Ordre skal Kommunen evakueres.
Enhver Beboer skal straks gøre sig rede til Opbrud, men forblive hjemme indtil nærmere Ordre.
Der skal medbringes: personlig Papirer, herunder Legitimationskort (for Børn Identitetsmærker), rede Penge, Smykker, Toiletsager, Undertøj, Nattøj o.l. samt Tæpper, Madvarer, Spisegrejer og Madspand.
Tag ikke mere med, end De selv kan bære eller medføre paa Vogn, Cykle, Barnevogn eller lignende.
Heste skal medføres. - Hunde og Katte kan medføres.
Øvrige Husdyr efterlades indtil videre.
Hver Husstand vil blive alarmeret og modtage Ordre om, hvorhen alle skal begive sig.

Luftværnschefen i Viborg.

BESKYTTELSESRUM UNDER BESÆTTELSEN

36 af Viborgs Bunkers kan nu benyttes af Publikum.

I Løbet af meget kort Tid er de alle fuldt ud færdige med Lys og Inventar.

36 af de 46 Betonbunkers, der er blevet planlagt i Viborg, er nu saa vidt færdige, at de kan benyttes af Publikum, og yderligere fire bliver meget snart færdige, mens de resterende seks, nemlig tre paa Hjultorvet og tre bag Haandværkerforeningens Bygning, er knapt saa langt fremme.

Hvordan de færdige Bunkers er indrettet.

De nye Tilflugtsrum er ikke Steder, man opsøger for sin Fornøjelses Skyld, men efter at de er blevet færdige, virker de dog paa ingen Maade uhyggelige. Hvert Kuppelrum har Plads til 50 Personer, vel at mærke Siddeplads, for der er i Virkeligheden Plads til en hel Del flere. Rundt langs Væggene staar der to Rækker Træbænke, og en Stige fra Gulvets Midte til Nødudgangen ovenover hører ligeledes med til Inventaret. Endvidere skal der anbringes Beholdere med Drikkevand og et Skab eller en Kasse med Udbryderværktøj, som kan tages i Brug i Tilfælde af, at Udgangene spærres helt eller delvis.

Der findes primitive Closetter i Rummene.

Paa hver Indgangsdør er anbragt en Ventilator til Haandkraft, saa Luften kan fornyes i Rummet.

Rummenes Sikkerhed.

Der er nu og da givet Udtryk for Ængstelse for, at de nye Bunkers ikke yder tilstrækkelig Sikkerhed. Dækningsrummene yder Sikkerhed mod Maskingeværprojektiler og Sprængstykker, og de er beregnet til at taale et stort Sidetryk og en Vægt af Nedstyrtningsmasser fra oven. Mod Fuldtræffere findes der naturligvis ingen effektiv Beskyttelse i Dækningsrummene.

Udgivet i: Uddrag fra Viborg Stifts Folkeblad, 25.11.1944Oprettet af: Ukendt den 2004-11-02
Opdateret af: Ukendt den 2004-12-16
Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer