Viborg historie

Tema: VIBORG - Besat og befriet 1940-1945

HVERDAGSLIV UNDER BESÆTTELSEN I VIBORG

7.-9. klasse Ingen vidste hvor længe krigen ville vare. Myndighederne lagde derfor begrænsninger på, hvor meget befolkningen kunne købe for at sikre, at man havde madvarer, benzin, tøj m.m. indtil krigen sluttede. Priserne på varer måtte heller ikke forhøjes.

Gå til næste Tilbage til oversigt
Opgaver

RATIONERINGSMÆRKER - SMØRMÆRKER

Disse rationeringsmærker lød på kun 5 gram smør. De skulle afleveres, når man købte et stykke smørrebrød på en af byens restaurenter.

RATIONERING UNDER BESÆTTELSEN - SUKKERKORT

Da Viborgenserne fik Sukkerkort.

De fleste Husmødre havde for travlt med Søndagsmaden til, at de kunde hente Sukkerkort paa Raadhuset i Gaar Formiddags. Det var derfor næsten udelukkende Mænd, som mødte op i Raadhussalen til den første Uddeling af Kortene, og hele Dagen igennem var der en fortsat Strøm af Folk til og fra Raadhuset. Uddelingen var delt i to omtrent lige store Parter paa 8000 Kort hver. I Gaar kom man kun af med ca. 7000 Kort, men i Dag var der livlig Tilstrømning af Folk, som ikke mødte i Gaar, og de fik naturligvis deres Kort udleveret ligesom andre Mennesker. Man maa gaa ud fra, at der, naar Udleveringen slutter i Eftermiddag, vil være adskillige endnu ikke afhentede Kort. De vil foreløbig blive liggende paa Ligningskommissionens Kontor til Afhentning, og kommer der ingen efter dem, vil man paa anden Maade drage Omsorg for, at Kortene kommer de rette i Hænde.

Udgivet i: Viborg Stifts Folkeblad, 20.04.1940

RATIONERINGSMÆRKER - BENZIN

RATIONERING - BENZINRESTRIKTIONER UNDER BESÆTTELSEN

Nye indgribende Benzinrestriktioner fra 1. Maj.

Benzinforbruget tvinges nu ned til langt under Halvdelen af det normale. Fremtidig bliver der kun 3 Grupper Benzinkort. Meget kraftige Nedskæringer baade for Lastbiler, Drosker og Lillebiler.

Handelsministeriet har udsendt et Cirkulære til samtlige Politimestre om ændrede Bestemmelser for Udleveringer af Benzinkort for Perioden 1. Maj-30. Juni 1940. Denne nye Rationering betyder en meget væsentlig Nedsættelse af Forbruget under det Niveau, hvorpaa det har ligget i den sidste Tid, efter at den egentlige private Motorkørsel i Lørdags Aftes blev standset, et Niveau, som man har anslaaet til at ligge omkring 50 pCt. af det, man ansaa normalt den 1. September i Fjor.

Benzinrationerne til Læger, Dyrlæger, Jordemødre og Sygeplejersker bliver de samme, som var angivet i Cirkulæret, der udsendtes den 2. April. Men alle de øvrige Tildelinger har det været nødvendigt at nedbringe.

Kun tre Rationeringsgrupper tilbage.

Benzinkortene fra 1. Maj til 30. Juni vil herefter omfatte tre Grupper, A, B, og E. Gruppe C, der omfattede Skole- og Udlejningsvogne, Handelsrejsende og alle, der havde Brugstilladelse forud for 1. December, er annuleret, og det samme gælder Gruppe D, der omfattede den private Motorkørsel. Baade for Hyrevogne og Lastvogne foretages væsentlige Nedsættelser.

Nedskæringen for Lastvognene.

De ekstratildelinger, som Vare- og Lastbiler tidligere har fået, er bortfaldet. Benzinnævnet vil i enkelte Tilfælde kunne tildele Lastbiler en mindre Ekstraration, naar det drejer sig om Kørsel af særlig samfundsmæssig Betydning: Kørsel med Levnedsmidler, med Materialer til industrielle Anlæg og med Brændsel, naar andet Befordringsmiddel er udelukket. Læger, Dyrlæger og Sygeplejersker vil eventuelt kunne faa en Ekstraration paa indtil 3/4 af den tidligere tildelte.

De, der intet kan faa.

Da der ikke kan ventes givet Benzin til Person-Brugsvogne, vil foruden Handelsrejsende heller ikke øvrige Forretningsdrivende kunne faa Benzin og heller ikke tilsynsførende Konsulenter, Revisorer, Sagførere og lignende, ligesom der heller ikke gives Benzin til Skolekørsel eller til Turistvogne.

Begrænset Tildeling til Rutebilerne.

Der vil kun blive udleveret Benzin i begrænset Omfang til Omnibusser i fast Rutefart, og der forhandles nu med Trafikmyndighederne herom.

Udgivet i: Uddrag fra Viborg Stifts Folkeblad, 20.04.1940

RATIONERING AF VARER UNDER BESÆTTELSEN

Tobak og Kaffe er de Varer, der savnes mest.
Dernæst følger Beklædningsgenstande, Arbejdstøj og Cyklegummi.

Tobak nævnes først af hver fjerde voksen Mand, men kun af én af hver 50 Kvinder.

Hver eneste Dag er Varemanglen et Problem for de fleste af os. Man kæmper med sig selv for at gemme den sidste Cigaret af Ugens Ration eller skod'er den som et Kompromis. Man trygler om at komme med i Betragtning, naar et Klædningsstykke engang skal tages fra Udstillingsvinduet og sælges, man lapper og lapper paa sit Cykledæk, mens Luften hvisler ud et nyt Sted, og man staar standhaftigt i Kø for at faa noget med hjem til Spisekammeret.

Andre Ting lever kun i Erindringen som en skøn Drøm. Utallige Ting savner vi hver eneste Dag, og mange Ting har vi savnet saa længe, at det er blevet en Vane. Men hvad savner vi egentlig allermest? Dansk Gallup-Institut har spurgt hele 'Familien Danmark' om, hvilke af de Varer, de maa undvære under Krigen, som de savner mest:

% Tobak 13
Kaffe 10
Beklædningsgenstande 7
Arbejdstøj 5
Cyklegummi 5
Metervarer 5
Strømper 5
Sukker 4
Undertøj 3
Børnetøj 3
Te 2
Hvidevarer 2
Smør 2
Uldgarn 1

Tobakken frem for alt andet.
Det er altsaa Tobakken, det er værst med. Det er ikke alene et dagligt Savn, men et Savn, der føles ofte mange Gange om Dagen. Men i mange Kredse er Savnet af Kaffe lige saa føleligt.

Tøj og Cyklegummi.
Beklædningsgenstande synes at være savnet lidt stærkere i Provinsen end i København.
Som det fjerde i Rækken af de mest savnede Varer kommer Cyklegummi.

Udgivet i: Uddrag fra Viborg Stifts Folkeblad, 22.07.1944

RATIONERING UNDER BESÆTTELSEN

Alt skal syes om!

Skrædderne maa snart være Tusindkunstnere.

Der ses ikke mange nye Sommerhabitter i Aar, for det er jo smaat med nye Stoffer. Men til Gengæld syes der om som aldrig før. Skrædderne har travlt og deres Travlhed med at lave nyt af gammelt er snarest i Tiltagen. Vi har talt med Formanden for Skræddermestrene i Viborg, Chr. Jensen, Gravene, som bl.a. siger: Det mest almindelige er vel Vending af Herreklæder og Omsyning af Herrehabitter til Dametøj, men der syes ogsaa Spadseredragter af gamle Diplomater, Frakker af Portierer og Damedragter af Frakker. Man skal næsten være en Tusindkunstner for at klare de Opgaver, man bliver stillet overfor.

Hvad kniber det mest med?
Der er en uhyre Mængde Forespørgsler efter Stof til Børnetøj. Det er en af Forældrenes største Bekymringer at skaffe Bukser til Drengene. Sædvanligvis bliver det til Omsyning af gammelt, og de Stoffer er i de fleste Tilfælde bedre end den Smule nyt Klæde, der kan faas. Men Folk vil i det hele taget gerne være pænt klædt saa længe som muligt. For Tiden bliver der indleveret mange Lagner til Omsyning til Cotton Coats.

Udgivet i: Uddrag af Viborg Stifts Folkeblad, 04.07.1944

GENBRUG AF FLASKER UNDER BESÆTTELSEN

Bekendtgørelse.

Under de nuværende vanskelige Forhold, hvor nyt Emballage ikke kan fremskaffes, henstiller vi til vore Kunder at drage Omsorg for at tomme Øl- og Sodavands- samt Siphonflasker snarest afleveres til deres handlende.

Efterse Deres Pulterkammer eller Kælder om der ikke henstaar saadanne Flasker.

Viborg, den 11. April 1940.

A/S Bryggeriet Odin

Udgivet i: Viborg Stifts Folkeblad, 11.04.1940

FORBUD MOD PRISFORHØJELSER UNDER BESÆTTELSEN

Priserne maa ikke forhøjes og Varer ikke tilbageholdes.

Bekendtgørelse fra Handelsministeriet om ændrede Regler for Varekøb og ekstraordinært Indkøb af Varer.

9. april er der fastsat ændrede Regler om Varepriser og om ekstraordinært Indkøb af Varer.

Det fastsættes, at det ved Salg af en Vare er forbudt uden Samtykke fra Priskontrolraadet at beregne en højere Pris end den, som var lovligt gældende Mandag den 8. April 1940. Ingen Næringsdrivende er saaledes berettiget til at foretage nogen Prisforhøjelse paa de Varer, som den paagældende forhandler.

Det fremhæves udtrykkeligt, at der er indført Forbud mod enhver Tilbageholdelse fra Omsætningen af Varer, der er indkøbt eller fremstillet i Salgsøjemed, for saa vidt dette sker i den Hensigt at opnaa højere Priser end de Priser, der er tilladt.

Kun sædvanemæssige Indkøb.

Det fastsættes, at private ikke maa erhverve Varer til længere Tids Forbrug end stemmende med Sædvane.

Private maa ikke foretage Indkøb i større Omfang, end hvad der er nødvendigt til at dække Forbruget paa selve Indkøbsdagen og de nærmest paafølgende Dage.

Næringsdrivende maa ikke indkøbe Varer i større Kvanta end til normal Forsyning.

Udgivet i: Uddrag fra Viborg Stifts Folkeblad, 10.04.1940Oprettet af: Ukendt den 2004-11-02
Opdateret af: Ukendt den 2004-12-16
Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer