Viborg historie

Tema: VIBORG - Besat og befriet 1940-1945

MODSTANDSFOLK I GADERNE EFTER BEFRIELSEN

7.-9. klasse

Gå til næste Tilbage til oversigt

FRIHEDSKÆMPERE I OPTOG GENNEM VIBORG MAJ 1945

Gravene

FRIT DANMARKS NYHEDSTJENESTE - SÆRNUMMER OM BEFRIELSEN 5. MAJ 1945

Viborgs Modstandsbevægelse byder de engelske allierede soldater velkommen.

Til de allierede Soldater!
I Viborg Modstandsbevægelses Navn byder vi Dem et hjerteligt Velkommen til Viborg, Jyllands gamle Hovedstad.
Dette er det lykkeligste Øjeblik i vor Generations Liv. Vi udtrykker for Taknemlighed over for alle de allierede Nationer, men specielt over for den engelske Soldat, som kæmpede saa modigt alene i Sommeren 1940. En tak ogsaa til Royal Air Force, som har bragt os Vaaben og saaledes har muliggjort en dansk Modstandsbevægelse. Vor fælles Fjende er nu knust. Sammen med vore allierede Venner gaar vi ind i Arbejdet for at vinde Freden.

Uddrag fra opslaget.

MODSTANDSBEVÆGELSEN I VIBORG EFTER BEFRIELSEN

Opslaget fra modstandsbevægelsens civile og militære ledelse i Viborg blev opklæbet på centrale steder i byen om morgenen den 5. maj 1945.

Til Viborg Bys Borgere!

Efter Ordre fra Modstandsbevægelsens Side er der i Dag indledet en politimæssig Aktion mod de landsforrædderiske Elementer, som udgør en Trussel mod den offentlige Sikkerhed i den kommende Tid.

Lokalkomiteen for Viborg har efter nøje Undersøgelse udpeget en række Personer, som ved deres aktive Deltagelse i den tyske Undertrykkelse under Besættelsen eller ved deres Medlemskab i nazistiske Organisationer har vist sig farlige for Genoprettelse af Ro og Orden.

Disse Personer vil blive taget i Forvaring af vore væbnede Styrker. Mod Krigsforbryderne vil der til sin Tid blive rejst Tiltale paa lovformeligt Grundlag efter Myndighedernes nærmere Bestemmelser, men indtil videre er der kun Tale om Internering under betryggende og forsvarlige Forhold. Enhver, som retter sig efter Modstandsorganisationernes Anvisninger, vil blive sikret mod Overlast, men Modstand vill blive brudt med alle nødvendige Midler.

Saalænge Aktionen staar paa, maa Befolkningen holde sig i Ro. De Styrker, som er sat ind, er fuldt tilstrækkelige til Formaalet. Der maa ikke paa nogen Maade lægges dem Hindringer i Vejen, men enhver Borger maa paa Opfordring bistaa Ordensmagten med Oplysninger.

Al unødig Færdsel paa Gader og Veje maa undgaas, saa længe Aktionen staar paa.

Al egenmægtig Indgriben overfor formodede Landsforræddere, ethvert Forsøg paa privat Lynchjustits vil blive bekæmpet.

Befolkningen maa udvise samme værdige Holdning og samme mønstergyldige Selvdisciplin i Dag som i de forløbne Aar.

Underskrevet: Danmarks Frihedsraads Lokalkomite for Viborg og Modstandsbevægelsens Byledelse i Viborg.

MODSTANDSBEVÆGELSENS 'HÅRDE KERNE' I VIBORG

Forreste række (fra venstre): Johs. Krogh, Chr. Fusager, Verner Jørgensen, Reinar Sommer, bylederen bankassistent C.O. Petersen, Leo Hjorth, Axel Falkenham og Aage Andersen. Anden række: N. Rasmussen, Arne Møller, Per Blicher, Erik Jensen, Knud Jensen, Louis Andersen, Chr. Küpper, Emil Fusager og Chr. Ishøj. Bagerst: Kjeld Clemmensen, Vagn Thomsen og Carl Johan Hansen. Udover de på billedet nævnte var der enkelte, der var 'under jorden' og som ved befrielsen gjorde tjeneste i modstandsbevægelsen i andre byer.Oprettet af: Ukendt den 2004-11-08
Opdateret af: mikkel den 2008-02-14
Kommentarer
Bliv den første til at skrive en kommentar til dette emne.
Skriv selv kommentarer